Total Performance Partner

Dubbelklik hier om uw eigen tekst toe te


Algemene voorwaarden


 

Artikel 1: Inschrijving groepslessen/begeleide trainingen


Je kan inschrijven voor een gratis proeftraining door het invullen van het contactformulier op onze website.

Je kan inschrijven voor de groepslessen via de TRAININ- app.

Met het invullen van het contactformulier of je te registreren op TRAININ,  verklaar je akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, alsook met onze Privacy Policy.


Artikel 2: Voorwaarden


Om te kunnen inschrijven moet je 18 jaar zijn of je hebt de uitdrukkelijke toestemming nodig van één ouder of voogd. Met uitzondering van de boksfit waar ze onder 18 jaar niet kunnen aan deelnemen, tenzij trainer/lesgever hiervoor toestemming heeft verleend.

Inschrijvingen kunnen worden geweigerd als het maximum aantal deelnemers is bereikt.


Artikel 3: Formules


Voor de groepslessen heb je de keuze uit 3 formules:

1°) 5-beurtenkaart

2°) 10-beurtenkaart

3°) 20-beurtenkaart

Voor de begeleide training heb je de keuze uit 2 formules:

1°) Individuele begeleiding

2°) Small group training (2 of meerdere personen)

Het uurrooster en het aanbod van groepslessen zoals vermeld op de website kan op elk moment worden gewijzigd.


Artikel 4: Annulatie van een training


Voor de groepslessen kun je kosteloos annuleren en dit tot 2 uur voor de les.

Voor de individuele of small group training vragen wij ten minste 24u op voorhand te annuleren . Zo niet zijn wij genoodzaakt uw geplande training aan te rekenen.


Artikel 5: Betalingsvoorwaarden


Betalingen gebeuren via de trainin app (bankcontact)  of door storting op rekeningnummer van Total Performance Partner BE04 0018 8065 8531

Total Performance Partner heeft het recht u de toegang tot een training te ontzeggen, zolang niet alle betalingsverplichtingen zijn voldaan.


Artikel 6: Risico


Sporten in het algemeen houdt bepaalde risico’s in. Door gebruik te maken van de faciliteiten van Total Performance Partner geef je uitdrukkelijk aan dat je in goede gezondheid verkeert en dat er geen medische of andere indicatie is die jou zou verhinderen om fysieke inspanningen te leveren. Je bent zelf volledig aansprakelijk voor het inschatten van jouw fysieke capaciteiten en van de eventuele risico’s. Het gebruik van toestellen/materiaal en het volgen van activiteiten gebeurt dus volledig op eigen risico en verantwoordelijkheid.

Je mag in geen geval gebruik maken van de faciliteiten indien je lijdt aan een infectie, een besmettelijke ziekte of wanneer je letsels hebt zoals open wonden, open zweren, e.a. waarbij er een risico bestaat dat de gezondheid, veiligheid en/of fysieke integriteit van derden zou kunnen worden geschaad.


Artikel 7: Aansprakelijkheid


Noch Total Performance Partner, noch zijn medewerkers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel dat je zou oplopen in de praktijk van ToPP. Je doet er goed aan geen waardevolle voorwerpen mee te brengen naar een training. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van jouw goederen. Indien je zelf schade toebrengt aan eigendom of toestellen van Total Performance Partner, kan je daar wel voor worden aangesproken door ons.


Artikel 8: privacy wetgeving


Wat betreft de privacywetgeving verwijzen wij graag naar onze Privacy Policy, tevens te raadplegen op onze website.


Artikel 9: Wijziging Algemene voorwaarden


Total Performance Partner heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen treden in werking tien dagen nadat je er kennis van hebt kunnen nemen. Indien je de wijzigingen niet wenst te aanvaarden dien je dit te melden aan Total Performance Partner en dit binnen de vooropgestelde termijn. Na het tijdstip van inwerkingtreding word je geacht de wijzigingen aanvaard te hebben.

voegen.